Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter

Glosar de termeni

A

AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

AAMN - Autoritatea Aeronautică Militară Națională.

ACC - unitate de trafic aerian de dirijare și control regional al zborurilor.

Accident - eveniment asociat cu operarea unei aeronave, care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau care, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit, în cursul căruia:

a) o persoană este rănită mortal sau grav, ca urmare a faptului că:

 • se afla în aeronavă; sau
 • a intrat în contact direct cu o parte a aeronavei, inclusiv cu părți care s-au desprins din aceasta; sau
 • a fost expusă direct suflului reactoarelor,

b) aeronava suferă o avarie sau o defecțiune structurală care afectează caracteristicile de rezistență structurală, de performanță sau de zbor ale aeronavei și care, în mod normal, ar necesita reparații majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepția unei defecțiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la elice, extremitățile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roți, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelișul aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforații) sau la avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul de aterizare și cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările (inclusiv a perforațiilor radomului); sau

c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă.

Act de intervenție ilicită - act produs în mod ilicit, cu intenție, constând în:

a) violența împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol și în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranța aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor ori care îi pot periclita siguranța în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv ori a unei substanțe care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranța în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigație aeriană ori de intervenție în funcționarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranța aeronavelor în zbor;

e) comunicare intenționată a unor informații false, punând astfel în pericol siguranța unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substanță sau armă pentru:

 • producerea unui act de violență împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă ori moartea acestora, pe un aeroport care deservește aviația civilă;
 • distrugerea sau avarierea gravă a facilităților care aparțin aviației civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranța aeroportului.

Activități aeronautice civile - totalitatea activităților legate de proiectarea, construcția, atestarea, reparația, întreținerea și operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor și a altor obiective de infrastructură de aeronautică civilă, de serviciile de navigație aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum și a activităților aeronautice civile conexe acestora.

Activități aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfășurării activităților aeronautice civile.

Administrator al aerodromului - persoana fizică sau juridică care conduce și gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice.

ADREP - sistemul OACI de raportare a accidentelor/incidentelor (ICAO Accident/Incident Data Reporting System).

ADRM - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice asociate cu pistele, căile de rulare, platforma, zona de parcare a aeronavelor, clădirile, structurile, obstacolele, balizajul, marcajele, procedurile și standardele unui aerodrom civil autorizat.

Aerodrom - suprafață delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalații și echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numește heliport.

Aeronavă - aparatul care se poate menține în atmosferă cu ajutorul altor reacții ale aerului decât cele asupra suprafeței pământului.

Aeronavă care utilizează neautorizat spațiul aerian al României - aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activități de zbor în spațiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite.

Aeronavă cu pasageri la bord - aeronava special amenajată și autorizată care, în afara personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate.

Aeronavă interceptoare - aeronava militară care execută manevre de apropiere față de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia.

Aeronave complexe motorizate înseamnă:

a) un avion:

 • cu o masă maximă certificată la decolare de peste 5.700 kg; sau
 • care a fost certificat pentru o configurație maximă a locurilor pentru călători de peste nouăsprezece; sau
 • certificat pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; sau
 • echipat cu unul sau mai multe turboreactoare sau cu mai mult de un motor turbopropulsor; sau

b) un elicopter certificat:

 • pentru o masă maximă la decolare ce depășește 3.175 kg; sau
 • pentru o configurație maximă a locurilor pentru călători de peste nouă; sau
 • pentru a fi operat cu un echipaj minim format din cel puțin doi piloți; sau

c) o aeronavă cu rotor basculant.

Aeronave de stat - aeronavele folosite de instituțiile statului pentru servicii în domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale, precum și pentru servicii vamale.

Aeronave fără pilot - aeronavele ghidate fie de către un pilot automat de la bordul lor, fie prin telecomandă de la un centru de control de la sol sau dintr-o altă aeronavă pilotată de echipaj uman.

Aeroport - aerodromul certificat pentru operațiuni de transport aerian public.

Aeroport internațional - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare și de plecare, destinat traficului internațional al aeronavelor, și în care sunt asigurate facilitățile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar și fitosanitar, precum și pentru alte facilități similare.

Agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică certificată să desfășoare activități aeronautice civile.

ALoSP - nivelul acceptabil de performanță a siguranței (acceptable level of safety performance).

AMAN - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc manevrarea cu intenție a aeronavei pentru a evita coliziunea cu terenul, obiecte/obstacole sau alt avion.

Amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafața apei, din momentul redresării și până în momentul opririi acestuia pe această suprafață.

Anularea zborului - neefectuarea unui zbor programat anterior și pentru care s-a făcut cel puțin o rezervare.

AOC - Centrul de Operațiuni Aeriene (Air Operation Center).

APP - unitate de trafic aerian pentru controlul de apropiere.

Apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării și până la oprirea acesteia.

ARC - în această categorie sunt incluse evenimente aviatice ce privesc contactul anormal cu pista sau cu suprafața de aterizare în faza de aterizare sau decolare a aeronavei.

Asigurarea anonimatului - eliminarea din rapoartele de eveniment a tuturor datelor de identificare referitoare la raportor și la persoanele menționate în rapoartele de eveniment și a oricăror detalii, inclusiv numele organizației (organizațiilor) implicate în eveniment, care pot dezvălui identitatea raportorului sau a unor terți ori care pot determina deducerea informațiilor din raportul de eveniment.

Aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafața solului, din momentul începerii redresării și până în momentul opririi acesteia pe pistă sau pe platforma de aterizare.

ATM - managementul traficului aerian; categorie în care sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc furnizarea serviciilor de trafic aerian, comunicații, navigație, supraveghere și de management al traficului aerian.

Autorizație de operator aerian - documentul care certifică faptul că un operator aerian poate să efectueze activități de lucru aerian sau de aviație generală.

B

Bilet de avion - document valabil care dă dreptul la transport, sau echivalentul acestuia sub o altă formă, inclusiv sub formă electronică, emis sau autorizat de către operatorul de transport aerian sau de agentul autorizat al acestuia.

BIRD - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc coliziuni și proxime coliziuni ale aeronavelor cu păsări.

Bloc de spațiu aerian - spațiu aerian cu dimensiuni stabilite în spațiu și timp, în interiorul căruia sunt prestate servicii de navigație aeriană.

Bloc funcțional de spațiu aerian - bloc de spațiu aerian care se bazează pe cerințe operaționale și care este stabilit indiferent de frontierele de stat, în care furnizarea de servicii de navigație aeriană și funcțiile conexe sunt bazate pe performanță și optimizate cu scopul de a consolida, în fiecare bloc funcțional de spațiu aerian, cooperarea dintre furnizorii de servicii de navigație aeriană și, după caz, furnizorul integrat.

C

CABIN - în această categorie sunt incluse evenimente aviatice, cum ar fi: activarea necomandată/accidentală a măștilor de oxigen, lipsa echipamentului de cabină pentru situații de urgență și alte evenimente ce privesc cabina aeronavei.

Calificare - mențiune cuprinsă într-o licență care precizează privilegiile, condițiile speciale și restricțiile aplicabile licenței în cauză.

Cauze - acțiuni, omisiuni, evenimente, condiții sau o combinație a acestora, care au condus la producerea accidentului sau incidentului; identificarea cauzelor nu presupune atribuirea vinei sau stabilirea răspunderii administrative, civile sau penale.

Certificare - recunoașterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un echipament, o organizație sau o persoană se conformează cerințelor aplicabile, precum și eliberarea unui certificat relevant care atestă această conformare; certificarea poate avea ca rezultat și conferirea unui drept, potrivit reglementărilor în vigoare.

Certificat - document emis de o autoritate națională de supervizare în orice formă, în conformitate cu dreptul intern, care atestă că un furnizor de servicii de navigație aeriană îndeplinește cerințele privind furnizarea unui anumit serviciu; aprobare, licență sau alt document eliberat ca rezultat al certificării.

Certificat de înmatriculare/identificare - document individual care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i acesteia naționalitatea.

Certificat de navigabilitate/autorizație - document individual prin care se atestă navigabilitatea unei aeronave.

Certificat de operator aerian - documentul care certifică faptul că un operator aerian are capacitatea de a efectua activitățile de transport aerian public prevăzute în acesta.

Certificat de tip - documentul care definește proiectul de tip al unei aeronave și atestă faptul că acest proiect de tip se conformează cerințelor de navigabilitate aplicabile.

CES - Comitetul de Evaluare a Siguranței (State Safety Review Board).

CFIT - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de coliziunile sau proximele coliziuni cu teren, apă sau obstacole în timpul zborului, fără indicație de pierdere a controlului asupra aeronavei.

CIAS - Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.

CLR - devieri ale aeronavelor de la autorizările controlorului de trafic.

Consultant - persoană numită de un stat, pe baza calificărilor sale, în scopul de a-i oferi asistență reprezentantului său acreditat în cadrul unei investigații privind siguranța.

Convenția de la Chicago - Convenția privind aviația civilă internațională și anexele la aceasta, semnată la Chicago în data de 7 decembrie 1944.

CTOL - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de coliziuni cu obstacole în timpul aterizării sau al decolării.

CTS - Comitetul Tehnic de Siguranță (State Safety Action Group).

D

Date operaționale - informații care privesc toate etapele de zbor și sunt necesare pentru luarea deciziilor operaționale de către furnizorii de servicii de navigație, utilizatorii spațiului aerian, operatorilor de aeroporturi și altor factori implicați.

Depersonalizare - înlăturarea din conținutul documentelor întocmite în legătură cu un eveniment a datelor personale ale raportorului, precum și a altor detalii care prin difuzarea lor ar putea duce la identificarea raportorului sau a altor persoane implicate.

Destinație finală - destinația de pe biletul prezentat la ghișeul de înregistrare a pasagerilor sau, în cazul zborurilor fără legătură directă, destinația ultimului zbor; nu se iau în considerare zborurile de legătură alternative disponibile, în cazul în care se respectă ora de sosire prevăzută inițial.

Deturnare - acțiunea de schimbare a destinației unei aeronave prin folosirea forței sau a amenințării cu forța.

Drept de trafic - dreptul unui operator aerian certificat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri și/sau poștă pe o rută aeriană care deservește două sau mai multe aeroporturi interne ori internaționale.

E

EASA - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (European Aviation Safety Agency).

EATMN – Rețeaua europeană de management al traficului aerian (European Air Traffic Management Network).

ECAC - Conferința Europeană a Aviației Civile (European Civil Aviation Conference).

ECCAIRS - Centrul European de Coordonare a Sistemului de Raportare a Incidentelor și Accidentelor (European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems).

Echipamente de aerodrom - echipamente, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii care se utilizează sau sunt destinate utilizării, astfel încât să contribuie la operarea unei aeronave pe un aerodrom.

Entitate calificată - organism căruia îi poate fi conferit o anumită atribuție de certificare de către o agenție sau de către o autoritate naționala în domeniul aviației, sub controlul și responsabilitatea acestora.

Eurocontrol - Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, înființată prin Convenția Internaționala din 13 decembrie 1960 privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene.

EVAC - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice în care o persoană este rănită grav sau mortal în timpul procedurii de evacuare a pasagerilor sau atunci când a fost efectuată o procedură de evacuare care nu era necesară.

Eveniment de aviație civilă - întrerupere operațională, defect, greșeală sau orice altă circumstanță care are sau poate avea influență asupra siguranței zborului și care nu are ca rezultat un accident sau un incident grav.

F

Facilități - totalitatea serviciilor și baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea și ieșirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor și altele asemenea, în traficul aerian intern și internațional.

FIR - regiune de informare a zborurilor (Flight Information Region).

F-NI - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de prezența unui incendiu sau fum, la bordul aeronavei sau pe aceasta și care nu au rezultat în urma unui impact.

Forța majoră - evenimentul de aviație civilă, incidentul sau orice circumstanță imprevizibilă și inevitabilă care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de a respecta cerințele autorizării acordate.

F-POST - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de prezența unui incendiu sau fum, la bordul aeronavei sau pe aceasta și care au rezultat în urma unui impact.

FUEL - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice în care unul sau mai multe motoare ale aeronavei prezintă o putere redusă sau lipsa acesteia din cauza alimentării cu un alt tip de combustibil decât cel prevăzut pentru respectivul motor.

Furnizor de servicii de navigație aeriană - entitate de drept public sau privat care prestează servicii de navigație pentru traficul aerian general.

G

GAT - trafic aerian general (General Air Traffic).

GCOL - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de coliziunea dintre o aeronavă și un animal, o persoană, un vehicul, un obstacol, o clădire, o structură sau o altă aeronavă pe o suprafață a aerodromului, alta decât pista utilizată pentru aterizarea și decolarea aeronavelor.

Gestionarea fluxului de trafic aerian - funcție stabilită în vederea promovării unui flux de trafic aerian sigur, ordonat și rapid, asigurând utilizarea la maxim a capacității ATC și compatibilitatea dintre volumul traficului și capacitățile declarate de către furnizorii serviciilor de trafic aerian corespunzători.

GTOW - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de remorcarea planoarelor.

H

Helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea și manevrarea la sol a elicopterelor.

Heliport - aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere.

Hidroavion - aeronavă de construcție specială care poate staționa, decola și ameriza pe suprafața unei ape.

Hidroelicopter - elicopter de construcție specială care poate staționa, decola și ameriza pe suprafața unei ape.

I

IATA - Asociația Internațională de Transport Aerian (International Air Transport Association), organizație ce emite reguli și reglementări de urmat în transporturile aeriene.

ICE - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice în care acumularea de zăpadă, gheață, chiciură (ploaie înghețată) pe suprafețele aeronavei influențează grav controlul și performanțele aeronavei.

Îmbunătățire - orice transformare de natură să modifice caracteristicile operaționale ale unui sistem.

Incident - eveniment, altul decât un accident, asociat cu operarea unei aeronave care afectează sau care ar putea afecta siguranța operării acesteia.

Incident grav - incident produs în circumstanțe care arată că a existat o probabilitate mare de producere a unui accident și este asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit.

Incident grav - un incident ale cărui circumstanțe arată că un accident ar fi fost pe cale să se producă.

Înregistrator de date de zbor - orice tip de dispozitiv de înregistrare instalat pe o aeronavă în scopul facilitării investigațiilor privind siguranța efectuate în cazul unor accidente/incidente.

Interoperabilitate - o serie de proprietăți funcționale, tehnice și operaționale necesare sistemelor și componentelor EATMN și procedurilor pentru operarea acestuia, pentru a permite funcționarea sigură, continuă și eficace a EATMN. Interoperabilitatea se realizează asigurând conformitatea sistemelor și componentelor cu cerințele esențiale.

Investigație privind siguranța - procedura efectuată de o autoritate responsabilă de investigațiile privind siguranța, în scopul de prevenirii unor accidente și incidente, care include culegerea și analizarea informațiilor, expunerea concluziilor, inclusiv determinarea cauzei (cauzelor) și/sau a factorilor contributivi și, atunci când este cazul, formularea de recomandări privind siguranța.

Investigație tehnică - activitatea concretă de identificare, de strângere și de analiză a informațiilor pentru determinarea cauzelor unui incident sau accident de aviație civilă, emiterea concluziilor și, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranța zborurilor, precum și formularea unor propuneri și recomandări de îmbunătățire a activităților, în vederea prevenirii accidentelor și incidentelor de aviație.

Investigator-șef - persoana căreia i se atribuie, pe baza calificărilor sale, responsabilitatea de a organiza, efectua și controla o investigație privind siguranța.

L

LALT - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc coliziunea sau proxima coliziune a unei aeronave cu un obstacol, obiect sau teren în timpul operării intenționate aproape de sol, exclusiv fazele de decolare și aterizare.

LB - devierea pe verticală de la autorizarea controlorului.

Licență de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfășura activități în perimetrul infrastructurii aeroportuare.

LOC-G - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de pierderea controlului asupra aeronavei la sol.

LOC-I - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de pierderea controlului asupra aeronavei în zbor.

M

MAC - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice care implică pericolul unei coliziuni sau proxime coliziuni între aeronave aflate în zbor, încălcarea eșalonării dintre aeronave, precum și avertizările ACAS/TCAS.

Managementul spațiului aerian - funcție de planificare cu obiectivul primar de a utiliza la maxim spațiul aerian disponibil prin repartizarea dinamică a timpului și, uneori, prin distribuirea spațiului aerian între diferitele categorii de utilizatori ai spațiului aerian, pe baza cerințelor pe termen scurt.

Managementul traficului aerian (ATM) - ansamblul funcțiilor de la bordul aeronavelor și de la sol (servicii de trafic aerian, managementul spațiului aerian și managementul fluxurilor de trafic aerian) necesare pentru a asigura mișcarea sigură și eficientă a aeronavelor în toate fazele lor de operare.

MApN - Ministerul Apărării Naționale.

MED - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice referitoare la problemele medicale ale pasagerilor sau ale echipajului.

Misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri.

MT - Ministerul Transporturilor.

N

NAV - în această categorie sunt incluse evenimentele referitoare la erori de navigație la sol sau în aer.

Navigabilitate - caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor.

O

OACI/ICAO - Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organisation), înființată prin Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională.

OAT - trafic aerian operațional (Operational Air Traffic).

Operare comercială - operare a unei aeronave, contra cost sau în schimbul altor valori, la dispoziția publicului sau, când nu este la dispoziția publicului, care face obiectul unui contract între un operator și un client, acesta din urmă neexercitând nici un control asupra operatorului.

Operațiune de transport aerian comercial (CAT) - exploatarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații.

Operator - persoană fizică sau juridică care operează sau propune operarea uneia sau mai multor aeronave sau a unuia sau mai multor aerodromuri.

Operator de transport aerian - întreprindere de transport aerian titulară a unei licențe de funcționare valabilă.

Operator dintr-o țară terță - operator care deține un certificat de operator aerian eliberat de o țară terță.

Organe de trafic aerian - structuri civile și militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul și dirijarea aeronavelor.

Organism de conducere a unui aeroport - organism al cărui obiect principal de activitate, stabilit prin legislația internă, este reprezentat de administrarea și gestionarea infrastructurilor unui aeroport, precum și coordonarea și controlul activităților diverșilor operatori prezenți la aeroport sau în sistemul aeroportului.

P

Pachet de servicii - două sau mai multe servicii de navigație aeriană.

PANS - proceduri pentru serviciile de navigație aeriană (Procedures for Air Navigation Services).

Pericol - situație sau un obiect care poate cauza moartea sau vătămarea unei persoane, avarierea unui echipament sau a unei structuri, pierderea de materiale sau reducerea capacității unei persoane de a îndeplini o funcție prevăzută.

Persoană cu mobilitate redusă - orice persoană a cărei mobilitate este redusă, atunci când utilizează mijloacele de transport, din cauza unei deficiențe fizice (senzorială sau locomotoare, permanentă sau temporară), diminuării capacității intelectuale, vârstei sau oricărei alte deficiențe și a cărei stare necesită o atenție specială și adaptarea la nevoile persoanei respective a serviciilor puse la dispoziția tuturor pasagerilor.

Persoană implicată - proprietarul, un membru al echipajului, operatorul aeronavei implicate într-un accident sau incident grav; orice persoană implicată în întreținerea, proiectarea, fabricarea respectivei aeronave sau în instruirea echipajului; orice persoană implicată în furnizarea de servicii de control al traficului aerian, de informații de zbor sau de servicii aeroportuare care a furnizat servicii pentru aeronavă; personalul autorității naționale aeronautice civile.

Plafon de zbor - suprafață cu presiunea atmosferică constantă raportată la presiunea specifică de 1.013,2 hectopascali și care este separată de alte asemenea suprafețe prin intervale de presiune specifice.

Planul european de siguranță a aviației - analiza aspectelor legate de siguranța aviatică și planul de acțiune aferent la nivel european.

Planul general pentru ATM - planul aprobat prin Decizia nr. 2009/320/CE a Consiliului, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR).

Platformă - zonă definită care este destinată staționării aeronavelor în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, corespondenței sau mărfurilor, alimentării cu combustibil, staționării sau întreținerii.

PNSAC - Programul Național de Siguranță în Aviația Civilă.

Programul european de siguranță a aviației - setul integrat de regulamente la nivelul Uniunii Europene, împreună cu activitățile și procedurile utilizate pentru managementul comun al siguranței aviației civile la nivel european.

Programul național de siguranță - un pachet integrat de acte juridice și activități destinat managementului siguranței aviației civile dintr-un stat membru (în cazul României: Programul Național de Siguranță în Aviația Civilă – PNSAC).

Punere în funcțiune - prima utilizare operațională după instalarea inițială sau îmbunătățirea unui sistem.

R

RACR - reglementare aeronautică civilă română.

RAMP - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice produse în timpul deservirii la sol a aeronavelor.

Rănire gravă - rănirea unei persoane implicate într-un accident și care presupune una dintre următoarele:

a) spitalizare pe o perioadă mai mare de 48 de ore, care începe în termen de șapte zile de la data la care s-a produs rănirea;

b) o fractură de os (cu excepția fracturilor superficiale la degete sau la nas);

c) ruperi sau sfâșieri ale țesuturilor care produc hemoragii grave, leziuni ale nervilor, mușchilor sau tendoanelor;

d) leziunea oricărui organ intern;

e) arsuri de gradul doi sau trei sau orice arsuri care afectează mai mult de 5% din suprafața corpului;

f) expunerea verificată la substanțe infecțioase sau la radiații periculoase.

Rănire mortală - rănirea unei persoane într-un accident care are ca urmare decesul acesteia în decurs de 30 de zile de la data producerii accidentului.

Raport preliminar - mijlocul de comunicare folosit pentru diseminarea promptă a datelor obținute în decursul primelor etape ale investigației.

Raportare voluntară - furnizarea de informații, în mod absolut voluntar, despre un eveniment din aviația civilă, realizată de către orice persoană (salariat al unui agent aeronautic civil, pasager etc.), care consideră că acest lucru este în beneficiul siguranței zborului.

RAT - instrumentul de analiză a riscurilor.

RE - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc ieșirea din pistă a aeronavelor.

Recomandare privind siguranța - propunere a unei autorități responsabile de investigațiile privind siguranța, pe baza informațiilor rezultate dintr-o investigație privind siguranța sau din alte surse, precum studiile în materie de siguranță, formulată cu intenția de a preveni accidentele și incidentele.

Refuz la îmbarcare - refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, deși aceștia s-au prezentat pentru îmbarcare în condițiile stabilite, cu excepția cazurilor în care există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea sănătății, cerințele de siguranță sau securitate sau prezintă documente de călătorie necorespunzătoare.

Regiune de informare cu privire la zbor - spațiu aerian cu dimensiuni stabilite, în cadrul căruia sunt furnizate servicii de informare cu privire la zbor și servicii de alertare.

Reprezentant acreditat - persoană desemnată de un stat, pe baza calificărilor sale, în scopul participării la o investigație privind siguranța realizată de un alt stat. Un reprezentant acreditat desemnat de un stat membru provine de la o autoritate responsabilă de investigațiile privind siguranța.

Rețea de aeroporturi - un grup de aeroporturi, desemnat în mod corespunzător în acest sens de către un stat membru, care este operat de același organ de administrare a aeroporturilor.

Rețea de rute - rețea de rute specificate pentru canalizarea fluxului traficului aerian general, necesară pentru prestarea de servicii ATC.

Rețeaua europeană de management al traficului aerian (EATMN) - ansamblul de sisteme enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de management al traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea), care fac posibilă prestarea serviciilor de navigație aeriană în Comunitatea Europeană, inclusiv interfețele la frontierele cu țări terțe.

Rezervare - înseamnă că pasagerul posedă un bilet sau un alt document doveditor, care indică faptul că rezervarea a fost acceptată și înregistrată de operatorul de transport aerian sau de tour operator.

RI - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice care implică o coliziune, risc de coliziune, ori acțiuni corective inițiate de echipajul unei aeronave pentru a evita un vehicul, aeronavă sau persoană pe o pistă în serviciu.

RSZ - recomandări privind siguranța zborurilor.

Rude - membrii familiei în sens restrâns și/sau rudele apropiate și/sau orice persoană foarte apropiată de victima unui accident, astfel cum sunt definite în legislația națională a țării victimei.

Rută - itinerarul ales pentru a fi urmat de o aeronavă pe parcursul operării acesteia.

S

SACA - evaluarea siguranței la aeronavele operatorilor aflați, în ceea ce privește supravegherea siguranței, sub jurisdicția altui stat membru al Comunității Europene (Safety Assessment of Community Aircraft).

SAFA - evaluarea siguranței la aeronavele operatorilor aflați, în ceea ce privește supravegherea siguranței, sub jurisdicția unei țări terțe (Safety Assessment of Foreign Aircraft).

SCF-NP - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de cedarea sau defecțiunea oricărui sistem sau componentă a aeronavei, exclusiv sistemele sau componentele asociate motorului aeronavei.

SCF-PP - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de cedarea sau defecțiunea oricărui sistem sau componentă a motorului aeronavei.

SEC - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice legate de intervențiile ilicite asupra aeronavelor, inclusiv amenințarea cu bombă sau deturnarea; dificultățile în controlul pasagerilor aflați sub influența băuturilor alcoolice ori a drogurilor, violenți sau care nu respectă regulile, precum și cele legate de descoperirea unui obiect suspect.

Securitate aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale și forțe umane, coordonate, mobilizate și utilizate în scopul protecției aeronauticii civile împotriva actelor de intervenție ilicită.

Servicii de comunicare - servicii aeronautice fixe și mobile care permit comunicarea sol-sol, aer-sol și aer-aer, în scopuri legate de ATC.

Servicii de gestionare a platformei - serviciile furnizate pentru a gestiona activitățile și deplasarea aeronavelor și a vehiculelor pe platformă.

Servicii de navigație - infrastructuri și servicii care furnizează aeronavelor informații referitoare la poziționare și sincronizare.

Servicii de navigație aeriană - servicii de trafic aerian, servicii de comunicație, navigație și supraveghere, servicii meteorologice pentru navigația aeriană și servicii de informații aeronautice.

Servicii de supraveghere - infrastructuri și servicii utilizate pentru a determina pozițiile fiecărei aeronave pentru separarea în condiții de siguranță.

Servicii de trafic aerian - diferitele servicii de informare cu privire la zbor, servicii de alertare, servicii de consultanță în domeniul traficului aerian și servicii ATC (servicii de control zonal, de abordare și aerodrom); serviciile de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere și de aerodrom), serviciile de informare a zborului, serviciile consultative de trafic aerian și serviciile de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile.

Servicii meteorologice - infrastructuri și servicii care furnizează aeronavelor prognoze, buletine și observații meteorologice, precum și orice alte informații și date meteorologice furnizate de state pentru a fi utilizate în navigația aeriană.

Servicii transfrontaliere - orice situație în care serviciile de navigație aeriană sunt furnizate într-un stat membru de un furnizor de servicii certificat într-un alt stat membru.

Serviciu de alarmare - serviciu furnizat pentru notificarea organizațiilor corespunzătoare cu privire la aeronavele care necesită asistență de căutare și salvare și pentru sprijinirea respectivelor organizații conform dispozițiilor.

Serviciu de control al aerodromului - serviciu ATC pentru traficul pe aerodrom.

Serviciu de control al traficului aerian (ATC) - serviciu furnizat în scopul:

a) de a împiedica coliziunile dintre aeronave și, în zona de manevră, între aeronave și obstacole; și

b) de a accelera și menține un flux ordonat al traficului aerian.

Serviciu de control de abordare - serviciu ATC pentru zborurile controlate care decolează sau aterizează.

Serviciu de control zonal - serviciu ATC pentru zborurile controlate într-un bloc de spațiu aerian.

Serviciu de informații aeronautice - serviciu stabilit în zona de acoperire definită, responsabil de furnizarea informațiilor aeronautice și a datelor necesare pentru siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene.

Serviciul de informare privind zborurile - un serviciu prestat în scopul furnizării de consiliere și informații utile pentru siguranța și eficiența zborurilor.

Servitute aeronautică - condiții, restricții, obligații impuse de reglementările naționale și/sau internaționale, în interesul siguranței zborului.

Siguranța zborului - capacitate a activității aeronautice constând în evitarea afectării sănătății sau pierderii de vieți omenești, precum și a producerii de pagube materiale.

Simulator de zbor - orice tip de aparat care simulează, la sol, condițiile de zbor; sunt incluse simulatoarele de zbor, aparatele de instruire pentru zbor, pentru proceduri de zbor și navigație și aparatele de instruire pentru zbor instrumental;

SMFA - Statul Major al Forțelor Aeriene.

SMI - încălcare a eșalonării minime.

SMM - manual de management al siguranței (Safety Management Manual).

SMS - sistemul de management al siguranței (Safety Management System).

SRC - comisia de reglementare pentru siguranță din cadrul Eurocontrol.

SSP - programul național de siguranță (State Safety Programme).

Standardele internaționale și practicile recomandate - standardele internaționale și practicile recomandate în domeniul investigării accidentelor și incidentelor aviatice adoptate în conformitate cu articolul 37 din Convenția de la Chicago.

Supervizarea siguranței zborului - activitate constând în acordarea de certificate, supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificatelor respective, precum și a îndeplinirii obiectivelor și nivelurilor de siguranță, potrivit reglementărilor specifice aplicabile.

Supraveghere continuă - procesele de verificare a îndeplinirii în mod continuu și sistematic a condițiilor asociate acordării unui certificat pe parcursul perioadei sale de valabilitate, precum și de luare a măsurilor de siguranță necesare.

Survol - pătrunderea și traversarea cu sau fără escală a spațiului aerian al unui stat.

T

Tarif de aeroport - prelevare obținută în beneficiul organului de administrare a aeroportului și plătită de către utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilităților și a serviciilor care le sunt puse la dispoziție în exclusivitate de organul de administrare a aeroportului și care au legătură cu aterizarea, decolarea, iluminarea și gararea aeronavelor și cu tratamentul pasagerilor și al mărfurilor.

TCAS - sistemul de avertizare a traficului și de evitare a coliziunilor dintre aeronave.

Tehnică aeronautică - tehnică folosită în aeronautică, care intră sub incidența normelor privind siguranța zborului.

Trafic aerian - ansamblu de aeronave care, la un moment dat, se află în zbor într-un spațiu aerian determinat sau operează pe suprafața de manevră a unui aerodrom.

Trafic aerian general - toate mișcările aeronavelor civile, precum și toate mișcările aeronavelor de stat, inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă și poliție, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizației Aviației Civile Internaționale.

Trafic aerian operațional - toate mișcările aeronavelor civile și de stat care se efectuează în conformitate cu reglementările naționale, altele decât în conformitate cu procedurile Organizației Aviației Civile Internaționale.

Traiect de zbor - linia care unește pozițiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor.

Transportator aerian - operator aerian deținător al unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate și, după caz, al unei licențe de operare.

TURB - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice ce privesc turbulențele în zbor.

U

UAP - pătrunderi neautorizate în spațiul aerian controlat.

UE - Uniunea Europeană.

USOS - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice produse în timpul fazei de aterizare în care aeronava ia contact cu solul în afara suprafeței pistei.

Utilizator aeroportuar - orice persoană fizică sau juridică responsabilă cu transportul aerian al pasagerilor de la și spre aeroportul respectiv.

Utilizatori ai spațiului aerian - operatori de aeronave exploatate în traficul aerian general.

W

WILD - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice care implică o coliziune, risc de coliziune, ori acțiuni corective inițiate de echipajul unei aeronave pentru a evita un animal pe o pistă în serviciu.

WSTRW - în această categorie sunt incluse evenimentele aviatice produse în zbor și în care aeronava întâlnește vânt de forfecare sau furtună.

Z

Zbor - plecare de la un anumit aerodrom spre un aerodrom de destinație specificat.

Zbor VFR - zbor efectuat după regulile zborului la vedere.

Tags: aviație, glosar, termeni

Aeroporturi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Companii aeriene

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Evenimente aviatice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informații utile

 • 1
 • 2
 • 3

Instituții aviatice

 • 1

Instituții de învățământ

 • 1

Legislație

 • 1

Istoria aviației române

 • 1
 • 2

Specialiști în aviație

 • 1

Urmărește-ne pe Faccebook și Twitter: Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter